Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümre Amaçları

  Yazdır Tavsiye Et
Bu yazı 38207 defa incelendi.
10 Eylül 2004 Cuma

1. Akla ve bilime dayalı bir din anlayışını yerleştirmek.
2. Demokratik ve lâik toplumun ihtiyaçlarına yanıt verecek öğretim programları uygulamak.
3. Önce rehber öğretmen sonra din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olmak.
4. Din kültürü öğretimi uygulamalarında belletici ve baskı altına alıcı bir yaklaşım yerine konuları çözümleyici ve yorumlayıcı bir yaklaşım benimsemek.
5. Dinin bütünleştirici, huzur verici ve barış-hoşgörü sağlayıcı gücünü ortaya çıkarmak.
6. Kavram kargaşası ve kavram belirsizliğini giderecek çalışmalar yapmak.
7. Sağlıklı bir din anlayışının kaliteli bir eğitim-öğretim sürecinden geçilerek kazanılmasına katkıda bulunmak.
8. Düşünen, sorgulayan, inancını aklıyla bütünleştiren, üretici, yaratıcı düşüncenin önemini kavrayan öğrenciler yetiştirilmesine hizmet edecek öğretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak.
9. Din öğretiminde şekilcilik ve sloganların yerine, evrensel, insani ve ahlaki değerlerin yerleşmesine katkıda bulunmak.
10. Kur'an'ın OKU - DÜŞÜN - BİLEREK UYGULA prensiplerini benimsemek.
11. Dinin insani, etik ve evrensel değerler açısından birleştirici bir unsur olduğunu benimsemek.
12. Yaratıcıdan sonra en yüce değerin insan olduğu bilincini uyandırmak ve kişisel gelişime önem vermek.
13. Dinlerin doğal çevreyi korumadaki yaklaşımlarını ortaya koymak.
14. Niteliği, nicelikten üstün tutmak.
15. "Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayattan lezzet alır" "Kötümser yalnız tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ışığı görür, gerçekçi tünelle birlikte ışığı ve de gelecek treni görür" anlayışlarında olduğu gibi enerjimizi olumlu yönde insanlığa hizmet için kullanmak.
16. Öğrenciye araştırma, kendinin öğretmeni olma, etkili öğrenme, verimli çalışabilme ve sorun çözebilme gibi tekniklerin de kazandırılmasını sağlamak.
17. Doğruların eskisine oranla daha çabuk değiştiği günümüzde kendi doğrularını seçebilen, özgüven ve özdenetim becerisine sahip, duygularını kontrol edebilen, kendi kendini harekete geçirebilen bireyler yetiştirmek.
18. Öğrenciyi eğitirken, geleceğin toplumunu göz önüne alarak öğrenci, veli, toplum,devlet gibi kişi ve kurumların ihtiyaç ve isteklerini de işin içine katmak.
19. Özellikle içinde yaşadığımız dönem içerisinde eğitim ve öğretim uygulamalarına yön veren belirli değerler bulunmaktadır. Duygusal Zeka, Toplam Kalite Yönetimi, Çok Yönlü Zeka Kuramı gibi paradigmalar eğitim ve öğretim konusundaki temel anlayışları ve uygulamaları kökten etkilemektedir. Önümüzdeki yıllarda bu paradigmaları dikkate almadan gerçekleştirilecek eğitim ve öğretim çalışmalarının eksik kalması olasıdır. Bu nedenle klasik eğitim paradigmasının öğrenciyi sayısal ve sözel yetenekleriyle ele alıp diğer boyutları ihmal eden yaklaşımını terk ederek çoklu zeka kuramını uygulamak.
20. Dinin, insan yaşamına anlam kazandıran, insanca yaşamasına yardımcı olan, insanların birbirlerini anlayabilmeleri için gerekli olan temel iletişim kodlarını bünyesinde taşıyan, Allah-insan, insan-insan ve insan-evren arasında olumlu ilişkiler kuran ve bu ilişkileri düzenleyen bir olgu olduğu bilgisini öğrencilere kazandırmak. Ayrıca dinin, toplumda, tarihte oynadığı role ve güncel sorunların çözümüne yapabileceği katkıya yönelik bilimsel bir bakış açışı geliştirmek, dinin insani değerleri gerçekleştirmede bir rehber olduğunu vurgulamak.
21. Öğrenim aktivitelerinin işlevsel olması, toplumdaki bir ihtiyaca yanıt vermesi ve yaşanan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi için ders programında ve kitaplarda yer alan konuları günlük yaşamla ilişkilendirmek
FAAALİYETLER ve İLKELER
Emek ilköğretim Okulunda MEB tarafından 4-5-6-7-8. Sınıflar için belirlenen ders konuları demokratik, laik ve çağdaş anlayış içinde, T.C Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu doğrultusunda; Milli Eğitimin, Dersimizin ve Okulumuzun amaçları da göz önüne alınarak verilmektedir.
Buna göre;
· Okula ve sınıflara girerken okulun bir parçası olduğumuz bilincinde olmak
· Kendimizi önce rehber öğretmen olarak kabul etmek sonra din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olduğumuzu unutmamak
· Okulda güven ortamı yaratılmaya çalışılmakta ve önemli ölçüde sonuçları alınmaktadır
· Her derse girdiğimizde ilk 5 dakikayı Milli eğitime ve Okulumuza ayırmak (Günaydın demek, yoklama almak, ders defterine konuları yazmak , kılık kıyafet durumuna göz atmak, öğrencilerin hatırını sormak, yakından ilgilenmek... vb )
· Derslerde geçmiş konuların kısa tekrarını yapmak, geçmiş bilgileri hatırlamak
· Yeni anlatacağımız konunun adı ne olursa olsun önce ya sınıftaki bir davranıştan, öğrenciden ya da ülke ve dünya gündemindeki olaylardan, bir öykü, film, kitap, gazete…vb yola çıkarak konuya dolaylı olarak girmek
· Bu sürecte akılcı, objektif ve tarafsız bir anlayış içinde olmaya dikkat etmek
· Dersin özelliğini ve özel durumunu göz ardı etmemek
· Doğru söz, doğru davranış, doğru bilgi, doğru inanç ilkelerine uymak
· Yanlış inanışları akıl, bilim ve dinsel kaynaklar ışığında değerlendirmek, sorgulamak ve doğru olanı öğretmek
· Öğrencilerin sahip olduğu veya dışardan getirdikleri soru ya da sorunlara objektif ve kalıcı çözümler getirmek ve bunları yazılı kaynaklara dayandırmak
· Bilimin ve dinin insanlık için kaçınılmaz iki önemli değer olduğunu ve bunların insanların insafına bırakılamayacağı, siyasete ve insanlık dışı eylemlere alet edilemeyeceği; aksine insanları birleştiren, kardeş duygularını pekiştiren hizmet araçları olduğunu benimsemek ve benimsetmek anlayışı içinde olabilmek
· Öğrencilere; kullandıkları araç - gereçlere, ev eşyalarından otomobillerine kadar bakım yapıp yapmadıkları sorulduğunda mutlaka yaptıklarını söyleyeceklerdir. Fakat kendilerine, inançlarının ve fikirlerinin doğru olup olmadığı konusunda bunlara bakım yapıp yapmadıkları sorulduğunda ise çoğunun bunu yapmadığı/yapamadığı görülecektir. Bunun nedeni inançların araştırılıp, sorgulanmadan kulaktan kulağa öğrenilen bilgiler olmasından kaynaklanmaktadır. Din Kültürü öğretmeni olarak bizlerin görevi bu sorgulamayı yaptırmak neye, niçin nasıl inandıklarını düşündürmek olmaktadır. Kısaca inandıkları ya da inanmadıkları şeylere zaman zaman bakım yapmaları gerektiğini vurgulamak ve bunu alışkanlık haline getirmelerini sağlamak
· Hayatta olduğu kadar dini öğrenmede de en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Bu anlayış konuların verilme aşamasında önemli bir malzeme olmaktadır.
· Konular işlenirken tarihi ve kültürel değerlerimizi eğitim ve öğretim sürecine katmak, bunlardan örnekler vererek ulusal ve evrensel bilincin oluşmasına katkıda bulunmak Örnek: Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli...vb
· Konular işlenirken Atatürk'ün görüş ve düşüncelerine yer verilmekte, Atatürk'ün bakış açısı ile de konular pekiştirilmektedir.
· İnançlara, kişilere ve olaylara pozitif yaklaşılmakta, kısaca " Ateşi ışığa çevirmek" anlayışı öğrencilere yansıtılmaya çalışılmaktadır
· Sınavlarda öğrencilere mümkün olduğu kadar araştırma, eleştirel düşünme ve yorumlama türünden sorular sorulmaya çalışılmaktadır. Bu da önemli ölçüde ezberciliği ortadan kaldırmakta öğrencilerin özgüvenlerini kazanmalarına ortam hazırlamaktadır
· Öğrenciler, ulusumuzun ve insanlık ailesinin birer üyesi olduklarından onların, her bakımdan bizlerden daha iyi yetişmelerini sağlamak en önemli hedefimizdir. Geleceğin insanını yetiştirmek onların ihtiyaçlarını bilmek ve onu yerine getirmek suretiyle olacaktır.
· Bunu Hz.Ali'nin şu sözüyle özetlemek mümkündür: " Çocuklarınızı kendi yaşadığınız çağa göre değil; onların yaşayacağı çağa göre yetiştirin"
· Müfredat programında yer alan konu başlıkları esastır. Biz öğretmenlerin buradaki görevi milli eğitimin ve dersin amaçlarını göz ardı etmeden tek bir kitaba/kaynağa bağlı kalmadan konuyu sınıftaki öğrencilerle birlikte işlemek, örneklemek, farklı kaynaklarla konuyu zenginleştirmeye çalışmak
· Ayrıca, öğrencilere bilgi ve becerilerini geliştirmek; bilgi, araç, gereç ve malzeme toplayabilmek, çeşitli kişi ve eserlerden yararlanabilmek, iletişim kurabilmek, düşünce gücünü geliştirebilmek amacıyla ödevler vermek
· Öğrencilerin derste öğrendiklerini pekiştirmek ve daha kalıcı hale getirmek; öğrendiği olgu ve ilkeleri kullanarak yeni durumları anlayıp açıklamak ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunmak amacıyla alıştırma çalışmaları vermek
Ergin AKGÜN
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Safranbolu Emek İlköğretim Okulu

 

 

DİĞER BAĞLANTILAR


Teknik Destek