Türkçe Dersi Zümre Öğretmenler Tutanağı

  Yazdır Tavsiye Et
Bu yazı 32665 defa incelendi.
6 Ekim 2004 Çarşamba

KAMURAN ÇELİK İLKÖĞRETİM OKULU
2004-2005 ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM TÜRKÇE DERSİ
ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURUL TUTANAĞI

YER:Okul binası
TOPLANTI TARİHİ:18/09/2004
TOPLANTIYA KATILANLARIN SAYISI:3
Kurul 18/09/2004 günü Müdür Yard. Yaşar BEYKOZ başkanlığında toplanarak gündem maddelerini tespit etmiş tek tek görüşmüş ve karara bağlamıştır.

***********************************************************

GÜNDEM MADDELERİ

1-)Açılış ve yoklama

2-)2098 ve 2482 sayılı Tebliğiler Dergisi’ndeki “İlköğretim Türkçe Eğitimi ve Yazı Programı ve İlköğretim Okulları Programı” nın okunup incelenmesi

3-)Türkçe dersinin amaçlarının okunup incelenmesi

4-)Türk Milli Eğitiminin amaçlarının okunup incelenmesi

5-)Derslerde kullanılacak araç ve gereçler,yararlanılacak kaynakların belirlenmesi

6-)Türkçe yazı derslerinin işleniş biçim ve yöntemlerinin görüşülmesi

7-)Sınav haftalarının,uygulama biçimlerinin,soru adedinin ve not dağılımının
belirlenmesi

8-)Derslerin işlenişinde dikkat edilecek hususlar

9-)Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri kapsamında yapılacak çalışmalar

10-)Yıllık ve günlük planlar

11-)Atatürk ilke ve inkılaplarının derslere yansıtılması

12-) Ödev yönetmeliği ve ödev konularının tespiti

13-)Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği

14-)Sınıf ve Okul kitaplığından yararlanma

15-)Türkçe dersinde yapılacak etkinlikler

16-)Dilek ve temenniler

17-)Kapanış
***********************************************************

GÜNDEM MADDELEERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1-)Toplantı Kamuran Çelik İlköğretim Okulu Müdür Yard. Yaşar BEYKOZ
başkanlığında iyi dileklerle başladı.Toplantıda Türkçe öğretmeni Özden TÜFEK ve Rehber Öğretmen Emine BIYIK hazır bulundu.
2-)2098 ve 2482 sayılı Tebliğler Dergisi’ndeki “İlköğretim Türkçe Eğitimi ve Yazı Programı ve İlköğretim Okulları Programı” okunup incelendi.Bu bilgiler doğrultusunda yıllık ve günlük planların yapılmasına karar verildi.
3-)Türkçe dersinin amaçlarını Özden TÜFEK okudu.Amaçlara tek tek dikkat çekilerek Türkçe dersinin önemine dikkat çekildi.Öğretim yılında bu amaçlar doğrultusunda derslerin işlenmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı.
4-)Türk Milli Eğitimi’nin amaçları Yaşar BEYKOZ tarafından okundu.Özden TÜFEK öğrencilerin bu amaçlar doğrultusunda yetiştirilmesinin planlı ve doğru bir yetiştirme tarzı olacağını söyledi.

TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI:

a) Türk milli eğitiminin genel amacı; Türk milletinin bütün fertlerini Atatürk milliyetçiliğine bağlı,Türk milletinin milli insani,manevi ve kültürel değerlerini benimseyen ,koruyan ve geliştiren;ailesini,vatanını milletini seven ve daima yüceltmeğe çalışan,insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek.
b) Beden,zihin,ruh,ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir karaktere;hür ve bilimsel düşünce gücüne ,geniş bir dünya görüşüne sahip;insan haklarına saygılı,kişilikli ve teşebbüse değer veren ,topluma karşı sorumluluk duyan,yapıcı yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek.
c) İlgi ,istidat ve kabiliyetini geliştirecek gerekli bilgi beceri,davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onları kendilerini mutlu edecek ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak, öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi,sosyal,ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, seçkin ortağı yapmaktır.
5-)Derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin öğrenciler tarafından derslerde hazır bulundurulmasının gereği vurgulandı.Her öğrencide veya masada bir Türkçe,imla kılavuzu,T.D.K sözlüğü,deyimler ve atasözleri sözlüğünün bulunmasının şart olduğu Müdür Yard. Yaşar BEYKOZ tarafından belirtildi.
Özden TÜFEK kaynak,araç ve gereçler konusunda;
-Sınıf ve okul kitaplıklarında Atatürk kitaplarının çoğaltılması
- “ “ “ “ imla kılavuzu ve Türkçe sözlüklerin bulunması
Ayrıca ilgili konulara göre:
a)Öğretmen kılavuz ve yöntem kitapları e)Antolojiler
b)Ansiklopediler f)Metinlerle ilgili resimler
c)Dilbilgisi başucu kitapları
d)Klasik roman ve hikayeler
Bütün bu kaynak-araç ve gereçler en etkin bir şekilde kullanılmalıdır.

6-)6,7 ve 8. sınıflarda yazı dersinin okul-öğrenci-çevre faktörleri göz önüne alınarak öğretmenin uygun gördüğü tarzda yapılmasına karar verildi.
7-)Türkçe dersinde her öğretim dönemi boyunca 3 yazılı sınav yapılması kararlaştırıldı.Yazılı sınavların hepsi klasik tarzda pedagojik esaslara uygun olarak (basitten zora,az puandan çok puana doğru)hazırlanacaktır. Yazılı sınavlar dışında sınavlara hazırlık amaçlı test uygulaması yapılacaktır.
Yazılı tarihleri aşağıdaki gibi olacaktır:


DÖNEM


YAZILI

TARİHLER

I. Dönem
    1. Ekim 2004 (4.hafta)

    2. Kasım 2004 (4.hafta)

    3. Aralık 2004 (5.hafta)

II. Dönem
    1. Mart 2005 ( 4.hafta)

    2. Nisan 2005 (4.hafta)

    3. Haziran 2005 ( 1.hafta)

Türkçe derslerinde klasik yazılılarda 8-10 soru sorulması kararlaştırıldı.

GRUP SORU ADEDİ ORANI

Türkçe anlam ve anlatım 4 %40
Dilbilgisi 3-5 %30
Yazılı anlatım(kompozisyon) 1 %30

Kompozisyonların değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçütlere bağlı kalınacaktır.
GRUP DEĞERLENDİRME
Anlatım(konuyu anlama,örnekleme...) 10
Plan(olayları sıralama,bütünlük.) 5
Tertip(yazının düzgünlüğü..) 5
İmla(dilde doğruluk,uygun kelime seç...) 5
Düşüncede özgünlük 5
Sınavlar bir amaç değil,araçtır.Öğrencinin ne bildiği değil,neyi ne kadar kavradığı ölçülür.
Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur.Yazılılarda bilgi ve beceriyi ölçen kapsayıcı sorular sorulmasına,yazılı soruların fotokopi ile çoğaltılmasına,yazılıların bir ders saatinde yapılmasına,not bareminin kağıtlarda gösterilmesine karar verildi.
SÖZLÜ SINAVLAR:
Her öğrenciye her dönem için en az iki sözlü notu verilmesi bu notların belirli bir ders saatinde değil konular işlenirken öğrenciye yöneltilen sorulardan ve derslerdeki başarısından verilmesi, ayrıca notun öğrenciyi bezdirici değil teşvik edici bir şekilde verilmesi karara bağlandı.


8-)Okul Rehber Öğretmeni Emine BIYIK okul rehberlik müfredatı ile Türkçe dersi müfredatının birleştirilerek rehberlik hedeflerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti. Öğrencilere bu alanda yeterlilik kazandırılmasına karar verildi.
-Öğrencilerin gelişim dönemine ilişkin gelişim görevleri incelenerek kazandırılacak yeterlilikler saptanacak ve bu yeterlilikler:
-Kişisel-sosyal gelişim
-Eğitsel gelişim
-Mesleki gelişim
alanlarına göre analiz edilerek gözlenebilir hedef davranışlar olarak tanımlanacak.
-Bu hedef davranışları kazandırmaya yönelik etkinliklerin planlanıp öğretim programı ile kaynaştırılarak uygulamaya konulmasına karar verildi.


9-)Türkçe dersleri işlenirken şu hususlara dikkat edilmesi kararlaştırıldı:
-Türkçe dersinin başarıyı arttırmak amaçlı 6 saate çıkarılmasına karar verildi.
-Konuların daha önceden öğrencilere bildirilip,derse hazırlıklı gelmeleri sağlanmalıdır.
-Derse giriş kesinlikle öğrencide ilgi uyandıracak şekilde yapılmalıdır.
-Derse hazırlık çalışması ders planında belirtilmelidir.
-Öğretmen tarafından örnek okuma mutlaka yapılmalıdır.Öğrencilerin okuma kusurları okurken değil,okuma sonunda yapılmalıdır.
-Öğrenci merkezli bir eğitim yapılmalıdır.Öğrencileri aktifleştirecek yöntemler kullanılmalıdır.(Dramatizasyon,bireysel doğaçlama......)
-Kelime dağarcığını geliştirici etkinlikler yapılmalıdır.
-Dersler bir oyun haline getirilmeli,sıkıcılıktan kurtarılmalıdır.
-Dilbilgisi konuları ayrı olarak değil,metinle birlikte işlenmelidir.Örnekler çok olmalıdır.
-Ödevler kontrol edilmelidir.
-Konular öğrencilerin seviyelerine uygun olarak işlenmelidir.
-Öğrencilerin yaşantı ve çevrelerine uygun konularda kompozisyonlar yazılmalıdır.
10-)Yıllık ve günlük planların hazırlanışı 2551 sayılı Tebliğler dergisi ve Türkçe programı ile 2482 sayılı Tebliğler Dergisi’ndeki İlköğretim Türkçe ve Güzel Yazı Programı,2504 sayılı Tebliğler Dergisi’ndeki Atatürk ilke ve inkılapları yönergesi dikkate alınarak yapılması ve uygulanması karara bağlandı.
11-)2504 sayılı Tebliğler Dergisi’ndeki “Atatürk ilke ve inkılapları”konuları incelenmiş,bu programın derslere yansıtılması ve yıllık planlarda gösterilmesi kararlaştırılmıştır.
6. SINIF 7.SINIF 8.SINIF
*Atatürk’ün hayatı
*Atatürk’ün fikir hayatı
*Atatürk’le ilgili anılar
*Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri
*Atatürkçü düşüncede yer alan konular *Atatürk’ün hayatı
*Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri
*Atatürkçü düşüncede yer alan konular
*Milli Ahlak
*Milli Kültür
*Atatürk’ün Türk diline verdiği önem
*Atatürk’ün Türk tiyatrosuna verdiği önem *Atatürk’ün hayatı
*Atatürk’le ilgili anılar
*Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri
*Atatürk’ün insan sevgisi
*Atatürk’ün akılcılık ve bilime verdiği önem
*Atatürk’ün milli eğitim hakkındaki görüşleri
*Atatürk’ün Türk Gençliği’ne emaneti
13-)”İlköğretim Okulları Ödev Yönetmeliği” okunmuş ve ödev konuları tespit edilmiştir.

6.SINIFLAR

a-Türkçe’mizdeki sesli harfler ve bunların niteliklerinin araştırılması
b- Türkçe’mizdeki sessiz harfler ve bunların niteliklerinin araştırılması
c-Türkçe’de görev bakımından kelime çeşitleri(isim,sıfat,zamir.........)
d-Seçilen bir metinden eşsesli,eşanlamlı,zıt anlamlı (en az 20)kelimeleri bulup anlamlarını yazarak,cümle içinde kullanması
e-Atatürk’ün ilke ve inkılapları
f-Gezi yazısı
g-Nasreddin Hoca kimdir?Fıkralarından en az 5 tanesini yazarak çıkardığınız dersleri yazınız.
h-Karagöz hakkında araştırma yapılması ve bir Karagöz oyununun özetlenmesi
ı-Hikaye(öykü) okuma ve inceleme(Ömer Seyfettin,Kemalettin Tuğcu...)
i-Atasözü nedir?açıklayınız.Atasözlerinin özellikleri ve çıkışını,ayrıca en az 5 atasözünü yazıp açıklayınız.
j-Tekerleme nedir?Tekerlemelerde örnekler verilmesi
k-Yunus Emre’nin hayatı,sanatı ve eserlerini araştırarak,şiirlerinden örnekler yazınız.
l-Kendi yazdıkları şiirlerden veya başka sevdiğiniz şiirlerden şiir defteri oluşturmak.

7.SINIFLAR

a-Türkçe’de kullanılan eklerin örneklerle açıklanması
b-Yöremizde gelenek,görenek ve adetlerden örnekler vererek (hıdrellez,düğün,sünnet)
Nasıl oluştukları hakkında bilgi verilmesi
c-Karagöz oyunu hakkında araştırma yapılması ve bir oyunun özetlenmesi
d-Röportaj yapmak
e-Bir olay yazısı yazmak(anı,öykü,oyun...)
f-Anı defteri yazmak ve tutmak
g-İstiklal Marşı’nı anlam ve şekil yönünden inceleyerek,M.Akif Ersoy hakkında bilgi toplanması
h-Hikaye okuma ve inceleme
ı-Atatürk’ün kişilik özelliklerinin açıklanması
i-Makale nedir?Nasıl yazılır?Bir örnek makale yazılması
j-Tiyatro nedir?Araştırarak bir tiyatro eserini inceleyiniz.
k-Yöremizde söylenen türkü,şarkı,bilmece,tekerleme v.b düzenleme
l-Karacaoğlan kimdir?Araştırınız ve şiirlerinden örnekler veriniz
m-Aşık Veysel kimdir?Araştırarak şiirlerinden örnekler yazınız.

8.SINIFLAR
a-Cümle çözümlemeleri
b-Bir anma programı hazırlama ve sunma
c-Ortaoyunu hakkında araştırma yapılması
d-Röportaj
e-Roman incelemesi
f-Fıkra nedir?Özelliklerinin açıklanması ve diğer türlerle farklı yönleri
g-Atasözü ve özdeyiş açıklama
h-Efsane nedir?Araştırarak yörenizde anlatılan efsaneleri derleme
ı-Masal nedir?Araştırarak yörenizde anlatılan efsaneleri derleme
i-Mevlana’nın hayatı,sanatı,eserleri hakkında araştırma yapılması
j-Hikaye yazma
k-Yunus Emre’nin hayatı,sanatı ve eserleri hakkında araştırma yapılması
l-Şiir defteri tutma
m-Yaşayan kişilerden Kurtuluş savaşı ile ilgili anılar toplama
ÖDEVLERİN DEĞERLENDİRİLME ESASLARI
-Türkçe’yi kullanma gücü -Yazım ve noktalama kurallarına uygunluk
-Kaynaklardan yararlanma gücü -Tertip,üzen ve anlatım
-Doğru anlatım ve örnekleme -Öğretmenle işbirliği
Ödev konuları Ekim ayı içersinde verilecek,Nisan ayının ilk haftası toplanacaktır.
14-)Türkçe Öğretmeni gerektiğinde diğer branş öğretmenleriyle işbirliği içinde olacaktır.
15-)Okul kütüphanesi ve her sınıf düzeyinde kitaplıklarının oluşturulması ve çalıştırılması kararlaştırıldı.Kaynak gösterilerek ödev verilmesi kararlaştırıldı.
16-)Sınıflarda çeşitli köşeler oluşturulmasına ve okulda duvar gazetesinin etkinliğinin artırılmasına karar verilmiştir.
17-)2004-2005 Öğretim yılının başarılı bir şekilde geçmesi temennisiyle toplantıya son verildi.

18/09/2004

Özden TÜFEK         Emine BIYIK         Yaşar BEYKOZ
Türkçe Öğr.              Rehber Öğr.            Müdür Yrd.

 

 

DİĞER BAĞLANTILAR


Teknik Destek