Ödev Yönetmeliği

  Yazdır Tavsiye Et
Bu yazı 36337 defa incelendi.
9 Ekim 2004 Cumartesi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖDEV YÖNETMELIGI - ORTAOKUL VE 0RTAÖGRETIM KURUMLARINDAKI ÖGRENCILERIN DERSDISI EGITIM VE ÖGRETIM FAALIYETLERI HAKKINDA YÖNETMELIK
BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler
Amaç
Madde:1- Bu yönetmeliğin amacı,ortaokul ve orta öğretim kurumlarındaki öğrencilerin ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili hükümleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde:2- Bu yönetmelik hükümleri, ortaokul ve orta öğretim kurumlarını kapsar.
Dayanak
Madde:3- Bu yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde:4- Bu yönetmelikte geçen;
"Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığı'nı,
"Ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri",Öğrencinin,zamanını kendisi plânlayarak bilgi, beceri ve tutum alanlarında ilgi ve istidadı doğrultusunda büyüme ve gelişmesini, ders dışında, kendi kendine ve gücü oranında gerçekleştirme ve disipline etme faaliyetini,
"Ödev", Öğrencinin ders dışı zamanlarında bu yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda tek başına veya grup içinde yapacağı çalışmalarla meydana getireceği metin,araç ve benzerlerini,
"Hazırlık çalışmaları", öğrencinin, işlenecek konuyu daha iyi kavrayabilmesi veya konu ile ilgili uygulamalara katılabilmesi için önceden yapacağı çalışmaları,
"Alıştırma çalışmaları", öğrencinin, derste öğrendiklerini pekiştirmek ve daha kalıcı hale getirmek; öğrendiği olgu ve ilkeleri kullanarak yeni durumları anlayıp açıklamak ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunmak üzere yapacağı çalışmaları ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri
Bütünlük ve Faaliyetler
Madde:5- Ders içi ve ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri birbirlerini tamamlayacak ve bütünleyecek şekilde plânlanır ve yürütülür.
Ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri;ödev, hazırlık çalışmaları, alıştırma çalışmaları ve eğitici çalışmalardır.
Kılavuz
Madde:6-Ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde,Bakanlıkça hazırlanacak kılavuzda belirtilen hususlar göz önünde bulundurulur.
Düzenleme
Madde:7- Ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri, bütünüyle öğretim programlarının amaçlarına ulaşmayı sağlayacak şekilde düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödevi Amacı
Madde:8- Öğrencilere aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek maksadıyla ödev yaptırılır:
a. Ödev özenle yapma ve zamanında teslim etme alışkanlığı kazandırmak.
b. Plân yapma bilgi ve becerisini geliştirmek.
c. Gerekli bilgi, araç, gereç veya malzemeyi toplayabilmek ve bunları amacına uygun olarak kullanabilmek.
d. Ödevin, çeşitli kişi ve eserlerden faydalanmakla birlikte öğrencinin kendisini geliştirmek maksadıyla bizzat yapması gereken bir görev olduğu şuurunu kazandırmak.
e. Ödev yapılırken yararlanılan kaynakları, kendisinden bilgi alınan kişileri belirleme alışkanlığı kazandırmak.
f. İletişim kurabilme, kaynaklardan faydalanabilme, alet yapabilme ve kullanabilme alanlarındaki yeteneğini geliştirmek.
g. Ödevde varılan sonuçların, kullanılan kaynak ve yöntemlere bağlı olduğunu fark ettirmek.
h. Konulara, değişik açılardan bakabilme, danışabilme,tartışabilme ve soru sorabilme davranışları kazandırmak.
ı. Birlikte çalışma davranışı kazandırmak.
i. Düşünme gücünü geliştirmek.
j. Bilmediğini araştırıp bulmaktan ve öğrenmekten zevk almayı sağlamak.
k. Gözlem, deney ve yeni buluşlara yönelik çalışmalar yapmaktan zevk almayı sağlamak.
l. Başarmanın hazzını tatma duygusu kazandırmak.
Ödevin Önemi
Madde:9- Ödev, eğitim ve öğretim sürecinde yer alan faaliyetlerden biri olup öğrencilerin kendi kendilerine veya grup halinde severek yapmaları, onlardan çalışma ve başarma istek ve hevesi yaratması bakımından önem taşır.
Öğrencinin Bir Ders Yılında Yapacağı Ödev
Madde:10- Her öğrenci, bulunduğu sınıfta, belirlenecek bir konuda ders yılı boyunca bir ödev hazırlamak zorundadır.
Ancak,öğrencinin istemesi ve öğretmeninin de uygun görmesi halinde birden fazla dersten de ödev yapılabilir.
Ödev Konularının Belirlenmesi
Madde:11- Ders yılı başında yapılan zümre öğretmenleri toplantısında öğrencilere verilecek çeşitli ödev konuları belirlenir. Ödev konularının tespitinde öğrencilerin ihtiyaçları, yetenekleri, okul, aile ve çevre imkanları göz önünde bulundurulur. Ayrıca, konunun açık ve anlaşılır olması, yanlış yorumlara yol açmaması, ders programlarına uygun olması gibi hususlar da dikkate alınır.
Ödev Konularının Seçimi ve Verilmesi
Madde:12- Öğrenciler, ders yılı başlangıcını takip eden ikinci ayın ilk yarısı içinde hangi dersten ödev yapmak istediklerini yazılı olarak sınıf öğretmenine bildirirler. Öğrencilerden, bu yazılı bildirimlerinde, biri Türkçe veya Edebiyat dersi olmak üzere tercih sırasına göre beş ders adı yazmaları istenir.
Yazılı istekler, sınıf öğretmeni tarafından süresi içinde toplanır. Bu istekler,ilgili müdür yardımcısının başkanlığında toplanacak sınıf öğretmenler kurulunda, tercih sırası da dikkate alınmak suretiyle değerlendirilir ve hangi öğrencinin,hangi dersten ödev yapacağı hususu tespit edilir. Bu toplantıda her dersin öğretmenine,imkan ölçüsünde,dengeli sayıda öğrenci verilecek şekilde düzenleme yapılır.Bu düzenlemeye göre,her öğrencinin hangi dersten ödev yapacağı hususu sınıf öğretmeni tarafından öğrencilere duyurulur.
Bu duyurudan sonra ilgili ders öğretmenleri öğrencilerle, ödev konularının belirlenmesi için ilk görüşmeleri yaparlar.Bu görüşmeler, derslerin başladığı tarihten itibaren en geç sekizinci hafta sonunda tamamlanır.
Değerlendirme İle İlgili Duyurma
Madde:13- Ödevlerin yapılmasında uygulanacak yöntemler ile ödevde aranacak nitelikler ve ödevin hangi yönlerden değerlendirileceği, öğretmen tarafından öğrencilere önceden duyurulur.
Ödevlerin Toplanması
Madde:14- Bu yönetmelikte belirtilen usûl ve esaslara uygun olarak hazırlanan ödevler, ders kesimine en geç iki ay kala öğrencilerden toplanır ve değerlendirilir.
Öğrencinin kazandığı bilgi ve beceriye dayalı olarak üreteceği bir araç şeklinde ödevler,ikinci kanaat dönemi içinde olmak kaydıyla, yukarıdaki süreye bağlı kalınmadan alınabilir ve değerlendirilebilir.
Ferdi Ödevler ve Grup Ödevleri
Madde:15- her Öğrenciye ayrı konularda Ödev verilmesi esastır.
Öğrencilere, gerektiğinde grup Ödevi de verilebilir. Bu durumda grubu oluşturan öğrenciler arasındaki iş bölümü, Ödevi veren Öğretmenin rehberliğinde öğrenciler tarafından yapılır. Gruplar en az üç, en çok beş öğrenciden meydana gelir.Grup ödevleri, her öğrencinin katılımı dikkate alınarak değerlendirilir ve her öğrenciye ayrı ayrı not verilir.
Öğretmenin Onayı
Madde:16- Öğrenciler ve öğrenci grupları, kendilerine verilen ödev konularının plân yapma, araştırma, değerlendirme ve yazma safhalarının her birinde ilgili öğretmenin görüş ve tavsiyesini alırlar.
Ödevlerin Sayfa Sayısı
Madde:17- Ödevlerin orta okulda 7, lise ve dengi okullarda 15 sayfadan fazla olmamasına özen gösterilir.
Ödevlerin mürekkeple ve el yazısı ile yazılması esastır.Ancak, özelliği olan derslerde daktilo veya kurşun kalemle de yazılabilir.
Ödevin Sunulması
Madde:18- Öğretmenin uygun gördüğü ödevler, sınıfa sunulur ve gerektiğinde tartışılabilir. Uygun görülen ödevler, okulda veya topluma açık mahallerde sunulabilir yada sergilenebilir.Bu gibi ödevleri yapan öğrenciler, okul yönetimi tarafından ödüllendirilebilir.
Ödevin Değerlendirilmesi
Madde:19- Ödevler notla değerlendirilir, öğrencilere dağıtılır ve yapılan düzeltmelerin görülmesi sağlanır.
Ödevlerin öğrenciler tarafından sınıfa sunulması veya uygulanmasının yapılması da notla değerlendirilebilir.
Ödevlerin Saklanması
Madde:20- Denetlemeye yetkili kimseler tarafından istenildiğinde gösterilebilmesi için, notla değerlendirilmiş olan ödevlerin ders yılı sonuna kadar saklanması öğrencilerden istenir.
Ödev Hazırlama Teknikleri
Madde:21- Ödevler dersin özelliğine göre eser okuma, inceleme, tanıtma, mülâkat, röportaj, gözlem yapma, anket uygulama, proje yapma ve benzeri tekniklerle hazırlanabilir.
Ayrıca öğrenci, kazandığı bilgi ve beceriye göre ödev olarak bir araç veya iş de yapabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitici Çalışmalar İle Hazırlık ve Alıştırma Çalışmaları
Eğitici Çalışmalar
Madde:22- Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği çerçevesinde öğrencinin okulda yayın faaliyetlerine katılması; folklor çalışmalarında, sportif çalışmalarda, sahne sanatlarında ve benzeri faaliyetlerde rol alması gibi eğitici kollarda başarılı çalışmalar yapması halinde, bu faaliyetler de ilgili ders öğretmeni tarafından notla değerlendirilebilir.
Hazırlık ve Alıştırma Çalışmaları
Madde:23- Hazırlık ve alıştırma çalışmaları ders programına, ders kitabına veya öğretmenin dersle ilgili olarak vereceği konulara ya da sorulara dayalı olarak yapılır.
Hazırlık ve Alıştırma Çalışmalarının Süresi
Madde:24- Sınıf öğretmenler kurulu, kanaat dönemleri başında veya zaman zaman yapacakları toplantılarda öğrencilere verilecek hazırlık ve alıştırma çalışmalarının günde yaklaşık iki saati geçmeyecek şekilde düzenlenmesi için gerekli tedbirleri alır.
Hazırlık ve alıştırma çalışmalarını öğretmen,imkân nispetinde, konunun işlenmesi sırasında sınıfta da yaptırabilir.
Defter Tutma
Madde:25- Öğretmen hazırlık ve alıştırma çalı¦maları için öğrencilere defter tutturabilir.
Hazırlık ve alıştırma çalışmalarının, ilgili dersin defterine, işlenmekte olan ders konusunun amaçlarına uygun, doğru, düzenli, tertipli ve temiz bir şekilde yazılması sağlanır.
Hazırlık ve Alıştırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Madde:26- Öğretmen,öğrencilerin hazırlık ve alıştırma çalışmalarında gösterdikleri gayret ve ilgilerini, tuttukları defterin muhtevası ile düzen, tertip ve temizliğini dikkate alarak notla değerlendirebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Nakleden Öğrencinin Ödev Durumu
Madde:27- Bir okuldan başka bir okula birinci kanaat döneminde nakleden öğrenci, ödev konusunu ayrıldığı okulda almış ise; gittiği okulda ilgili ders öğretmeni, bu konudaki çalışmalarına devam etmesini isteyeceği gibi, öğrenciye yeni bir ödev konusu da verebilir.
Öğrenci ikinci kanaat döneminde nakletmiş ise;ödev konusunu ve bu konu ile ilgili çalışmalarını gösterir bir yazıyı ilgili ders öğretmeninden alıp tasdiknamesi ile birlikte yeni kayıt olduğu okulun idaresine verir.Okul idaresi öğrencinin aynı konudaki çalışmasına devam etmesi için ilgili ders öğretmenini, yoksa yakın branş öğretmenini görevlendirir.
Verilen Notların Yeri
Madde:28-Öğrencinin eğitici çalışmalar yönetmeliğine göre yaptığı faaliyetler ile hazırlık ve alıştırma çalışmalarına verilen notlar, sınıf geçme ve sınav yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü notu olarak mütalâa edilir.
ALTINCI BÖLÜM
Yürürlük Hükümleri
Kaldırılan Mevzuat
Madde:29- 11 Şubat 1985 tarih ve 2182 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Okullarda Öğrencilere Yaptırılacak Ödevler Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde:30- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde:31- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
NOT: Bu yönetmelik 8.11.1989 tarih ve 20336 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

 

DİĞER BAĞLANTILAR


Teknik Destek